Primena POLYUREA sistema

Temperaturni uslovi

Temperatura vazduha za nanošenje sistema mora biti izmedju 8 i 35 ˚C. Minimalna temperatura nanošenja 3˚C, temperatura podloge mora biti preko 8˚C. Proizvodi na bazi POLYUREA-e se mogu nanositii i na nižim temperaturama, i po vlažnoj podlozi, uz primenu određenog prajmera, ali ipak nikada ne po mokroj ili zaleđenoj podlozi.

Uslovi za sve podloge

U cilju ekonomičnog utroška materijala podloga treba da je što je više moguće izravnata (stepen neravnina do 1 mm), bez većih oštećenja i ispupčenja i da je potpuno čista. POLYUREA sistem kao hidroizolacioni i antikorozivni sloj ima prvenstveno primenu na mostovima i tunelima.

1. POLYUREA kao antikorozivna zaštita i hidroizolacija

Čelične podloge

Moraju biti ispeskirane SA 2.5 (ISO 8501-1) do stepena neravnina R≤ 130-170 µm POLYUREA sisitem je izuzetno pouzdana antikorozivna zaštita i primenjuje se kod svih objekata sa čeličnom konstrukcijom: mostovi, hangari, industrijske hale i sl. Na ispeskarenu podlogu radi se:
• konačna obrada površine
• nanošenje poliurea dvokomponentnog sistema

Betonske podloge

Moraju biti mehanički stabilne - čvrstina 1,5 N/m². Nanošenju POLYUREA-e ne sme se pristupiti pre 28. dana od dana betoniranja ploče. Vlažnost betona ne sme biti veća od 10%. Kod betonskih ploča koje zahtevaju parnu branu (ploče temelja, podruma, krovova), parna brana mora biti postavljena pre nanošenja sistema.

Radovi na betonskim podlogama se izvode na sledeći način:

a) Prethodni tretman podloge - mehanička priprema:
    • velika oštećenja na podlozi se popunjavaju betonom visoke marke (kod stare podloge)
    • velike pukotine na podlozi se dijamantskom testerom zasecaju poprečno u razmacima od oko 40 cm i
      armiraju čeličnim elementima (kod stare podloge)
    • detaljno čišćenje podloge koja obuhvata mašinsko pranje i odmašćivanje (sve podloge)

b) Izvođenje hidroizolacije:
    • Nanošenje POLYUREA dvokomponentnog sistema

Na ovako izvedenu hidroizolaciju mogu se nanositi asfalt, beton ili slični materijali.

2. Poliurea kao završni sloj

Industrijski pod

Zoo vrt Beč
POLYUREA kao završni sloj primenjuje se kod izvođenja novih i rekonstrukcije starih industrijskih podova, krovnih pokrivača, zidova, bazena, parkinga. Završni izgled površine je blago hrapav.

Nove površine

Radovi na novim površinama su:

a) Gruntiranje:
    • usisavanje kompletne površine
    • popunjavanje prethodno očišćenih fuga poliuretanskom masom
    • nanošenje, po celoj podlozi, epoksidnog prajmera 2-K-sistema na bazi tečne smole debljine 1 mm
    • posipanje svežeg prajmera sušenim kvarcnim peskom
    • usisivanje kvarcnog peska koji se nije vezao posle sušenja
    • šlajfovanje šmirglom cele površine i ponovno usisavanje

b) Konačna obrada površine:
    • nanošenje POLYUREA dvokomponentnog sistema

Rekonstrukcija površina
Stari pod Čišćenje čeličnim kuglicama

Sanacija naprslina Šlajfovanje

Nanošenje prajmera Popunjavanje fuga

Nanošenje kvarcnog peska Nanošenje Polyurea-e

TOPCOAT
U slučaju rekonstrukcije površina izvode se sledeći radovi:

a) Prethodni tretman podloge - mehanička priprema:
    • velika oštećenja na podlozi se popunjavaju betonom visoke marke
    • velike naprsline na podlozi se zasecaju poprečno i armiraju čeličnim elementima
    • detaljno mašinsko čišćenje podloge koja obuhvata pranje i odmašćivanje
    • peskarenje
    • grubo šlajfovanje dijamantom
    • finalno šlajfovanje šmirglom

b) Gruntiranje:
    • nanošenje po celoj podlozi epoksidnog prajmera 2-K-sistema na bazi tečne smole debljine 1 mm
    • popunjavanje prethodno očišćenih fuga poliuretanskom masom do nivoa nanetog prajmera
    • ponovno nanošenje epoksidnog prajmera 2-K-sistem na bazi tečne smole debljine 1 mm
    • posipanje svežeg prajmera sušenim kvarcnim peskom
    • usisavanje kvarcnog peska koji se nije vezao posle sušenja
    • šlajfovanje šmirglom cele površine i ponovno usisavanje

c) Konačna obrada površine:
    • Nanošenje POLYUREA dvokomponentnog sistema.

Boja POLYUREA-e, pod uticajem sunčevih zraka, nije postojana, a u zatvorenim prostorijama se neujednačeno prelama. Kao završni koloritni sloj preporčuje se pigmentisana, dvokomponentna alifatična, poliuretanska boja - topcoat. Boja se nanosi na sloj poliure-e valjkom u dva sloja. Debljina oba sloja boje je 0,2 mm. Postoji mogućnost izbora boja iz palete RAL color.

d) Nanošenje boje - TOPCOAT

3. POLYUREA sprej sistem kao industrijski pod

• pod je kompaktan bez obzira na broj nanetih slojeva
• otporan je na habanje, nema šavova i pukotina
• izuzetno hemijski otporan
• ekološki bezbedan
• lepog izgleda
• izuzetno lako se održava
Industrijski pod 2006.
Pre
Posle